Algemene ledenvergadering

 

 

 

 

Op 7 maart aanstaande is onze Algemene Ledenvergadering. De agenda vindt u hieronder. Let wel: alleen leden die hun contributie over 2020 hebben voldaan, hebben stemrecht!

De stukken van de ALV volgen via onze BCN Nieuwsbrief per email. Als u deze nieuwsbrief nog niet ontvangt, stuur dan snel een email naar .

Met BMW groeten,
Armand Schins (voorzitter), Henk Opperman (secretaris), Theo de Bruin (penningmeester)

 

UITNODIGING BCN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum Zaterdag 7 maart 2020
Locatie H2O, De Uithof 1, 3481 WE Harmelen
Aanvang 14:00u
Inloop vanaf 13:30u

AGENDA
1. Opening Voorzitter
2. Vaststellen notulen vorige Algemene Vergadering
3. Jaarverslagen over 2019
3a. Mediacommissie
3b. Autocommissie
3c. Motor-/Toercommissie
3d. Algemene Zaken
3e. Secretariaat
4. Financieel verslag
5. Kascontrolecommissie
5a. Verslag Kascontrolecommissie
5b. Verkiezing nieuwe Kascontrolecommissie
6. Periodieke bestuursverkiezing
Voor het aan- en aftreden van bestuursleden, geldt het volgende rooster:
- Even jaartallen: Secretaris - Coördinator Algemene Zaken - Coördinator Motor-/Toercommissie
- Oneven jaartallen: Voorzitter - Penningmeester - Coördinator Autocommissie - Coördinator Media
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn daarom Henk Opperman, Hans Bravenboer en Frank Peersman.
Omdat alle aftredende bestuursleden zich herkiesbaar hebben gesteld zijn er in principe geen vacatures. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de ALV aanmelden via een email naar . Deze aanmelding dient te zijn voorzien van een motivatiebrief en cv.
PAUZE
7. Plannen en begroting 2020
8. Huldiging jubilarissen en anderen
9. Rondvraag en sluiting

 

   
logo rocketchanels
  
MR
      
Motoerit
  
logo BMWFC
    
adverteren01
  
logo Houtrust
  
logo Dunlop
  
logo rideon
      
logo OHMeppel
  
scandinaviantours
  
logo Becks
  
London exhaust
  
Airtrailer
    
Logo Duo JJS ESAR
  inshared logoTheo Terwel scan logo