Graag verwelkomen wij je als lid van BMW Club Nederland (BCN).

De BMW Club Nederland stelt zich ten doel het leggen en verstevigen van vriendschapsbanden tussen bezitters en berijders van BMW voertuigen. Zij tracht dit doel te bereiken met alle geoorloofde en tevens wettige middelen die haar ter dienste staat en wel in het bijzonder door:

  • het organiseren van clubritten en andere evenementen;
  • het deelnemen aan toerritten en dergelijke van andere gelijksoortige verenigingen, al dan niet aangesloten bij de BMW Clubs Europa of BCNL
  • het houden van ontmoetingen ter bevordering van de vriendschapsbanden tussen de leden;
  • het behartigen van de belangen van de club en haar leden bij de daartoe bevoegde instanties;
  • het zo veel mogelijk meewerken aan en bevorderen van de verkeersveiligheid (uit artikel 1 Huishoudelijk reglement).

Leden kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben en in het bezit zijn van een BMW voertuig, of die uit hoofde van hun beroep dagelijks met BMW voertuigen te maken hebben (uit artikel 2 Huishoudelijk reglement).

Huishoudelijk reglement en statuten zijn op te vragen bij de Secretaris

Gedurende het verenigingsjaar verschijnt 6 x een full-color clubblad in print. Wil je het clubblad uitsluitend digitaal ontvangen dan kies je voor het E-lidmaatschap.
Standaard lidmaatschap: Gedrukt exemplaar clubblad.
E-lidmaatschap: Clubblad digitaal.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering 05-11-2022  is de contributie vastgesteld op Standaard-lidmaatschap op € 55,= en E-lidmaatschap € 35,=.
Éénmalige inschrijfkosten € 7,50.
In de contributie is begrepen een bijdrage aan BMW Clubs Europa e.V. en BMW Clubs Nederland, de landelijk overkoepelende BMW-organisatie in Nederland.

Automatische incasso contributie:
De leden BMW Club Nederland hebben tijdens de ALV 2014 met meerderheid besloten om automatische incasso in te voeren. Nieuwe leden kunnen dat uitsluitend worden door een incassomachtiging te verstrekken. Bestaande leden die (nog) geen incassomachtiging hebben afgegeven betalen € 2,50 extra administratiekosten

AANMELDEN nieuw lid

 

Lidmaatschap beëindigen:
Wil je je lidmaatschap beëindigen, doe dat dan uiterlijk 2 maanden vóór het nieuwe lidmaatschapsjaar op 1 januari ingaat door het sturen van een brief aan het secretariaat of doe het electronisch met het formulier beëindiging lidmaatschap

Door de leden verstrekte (persoons)gegevens worden in een geautomatiseerde ledenadministratie opgenomen. Gegevens uit deze administratie zullen niet aan derden, anders dan BCNL, BMW Groep Nederland en de BCE E.V. worden verstrekt, er zeker van uitgaande dat deze organisaties zich strikt houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor alle activiteiten van de BMW Club Nederland geldt de disclaimer.

roche     
logo rocketchanels
  
MR
  
Motoerit
    
logo Houtrust
        
scandinaviantours
logo Becks
  
London exhaust
  
Airtrailer
      
inshared logo
  
Theo Terwel scan logo

Inloggen

X